skip to Main Content
dekapstok@attendiz.nl

Visie en Missie

Onze visie is dat door te werken aan het verminderen/wegnemen van sociaal-emotionele belemmeringen of het leren omgaan met deze belemmeringen/ beperkingen, de basis wordt gelegd om de gedragsproblematiek naar de achtergrond te verschuiven. Leerlingen worden daarmee in staat gesteld om te participeren in de maatschappij. De onderwijsbehoefte van de leerling is het motief van ons handelen. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid in de contacten met leerlingen staan hoog in het vaandel.

Onze visie op onderwijs
We willen het beste uit de leerling halen. Onze omgeving mag ons aanspreken op het ontwerpen en aanbieden van passend onderwijs. We werken resultaat- en opbrengstgericht.

Onze visie op een veilig schoolklimaat
De Kapstok hecht veel waarden aan pedagogische veiligheid. We hebben stevig ingezet op positieve bejegening (PBS), oplossingsgericht werken en toewerken naar het gewenste perspectief. Onze kernwaarden zijn: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.

De leerlingen van De Kapstok worden onder meer gekenmerkt door het feit dat zij veelal moeizaam functioneren in sociale situaties. Zij zijn niet per definitie weerbaar en het ontbreekt hen veelal aan die competenties die nodig zijn om zich in de maatschappij staande te houden. Hierdoor kunnen ongewild onveilige situaties ontstaan of worden sociale situaties als onveilig ervaren. De Kapstok besteedt veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Missie

De Kapstok AGL is één van de scholen die vallen onder het bestuur van Attendiz. De centrale missie van Attendiz is:

Alle kinderen met specifieke onderwijsbehoeften:

 • krijgen de kansen die nodig zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
 • bieden wij de ondersteuning die zij nodig hebben in hun ontwikkeling.
 • horen erbij; geen leerling wordt om reden van een individuele beperking, aanleg, tempo of motivatie uitgesloten.

De Kapstok is in de regio Twente het expertisecentrum voor de arbeidsmarktgerichte leerweg. Vanuit de missie dat iedere leerling geschakeld wordt naar een passende plek op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt, werkt De Kapstok samen met instanties als (jeugd)hulpverlening, UWV, gemeenten en andere betrokkenen die ook een rol spelen in de ontwikkeling van de jongere. De doorlopende leerlijn AGL bereidt de leerlingen optimaal voor op een passende en realistische werkplek.

Mission statement

– Groot door Kleinschaligheid –

Het doel van onze school

Doelstelling

 • Arbeidservaring opdoen
 • Beroepsgerelateerde kennis en vaardigheden opdoen
 • Motivatie vergroten
 • Positieve schoolervaringen opdoen
 • Sociale vaardigheden verwerven
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Leren omgaan met een beperking
 • Deelnemers afleveren met certificaten en/of diploma’s
Back To Top
Zoeken