Krabbenbosweg

De Kapstok AGL Krabbenbosweg verzorgt onderwijs voor de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) voor jongeren van 12 t/m 16 jaar, de onderbouw en middenbouw. Aan het eind van de middenbouw stromen onze leerlingen uit naar de bovenbouw (de leerwerktrajecten). De leerlingen maken een beroepskeuze aan het einde van de middenbouw en stromen door naar het leerwerktraject van deze beroepskeuze. Vervolgens worden ze intensief begeleid naar een vervolgtraject. Meestal is dit arbeid of een (BBL-)plek binnen het ROC.

Er wordt aan de Krabbenbosweg onderwijs gegeven aan leerlingen die baat hebben bij een arbeidsmarktgerichte leerroute. Hiervoor hebben ze wel een toelaatbaarheidsverklaring vanuit het samenwerkingsverband VO nodig. De AGL route is bedoeld voor leerlingen van wie wordt ingeschat dat zij toeleidbaar zijn naar loonvormend arbeid. Dit kunnen leerlingen zijn die niet aangenomen worden binnen het reguliere praktijkonderwijs of door een stoornis als bijvoorbeeld ADHD of ASS baat hebben bij kleinere groepen in het VSO.
Leerlingen kunnen vanaf de Krabbenbosweg allerlei diploma’s van het IVIO (Instituut Voor Individueel Onderwijs), jeugd EHBO en VCA behalen en daarnaast bieden we in de bovenbouw een zeer gevarieerd aanbod van branche-opleidingen aan.

Om een doorgaande leerlijn te bewerkstelligen kan het onderwijs verdeeld worden in drie fasen waarbij de onderwijstijd van de praktijkvakken opbouwt en leerlingen langzamerhand toegeleid worden naar de gekozen praktijksector. De fasen worden gekoppeld aan de opbouw in leerjaren van de AGL: de oriëntatiefase (onderbouw), de branchegerichte fase (middenbouw) aan de Krabbenbosweg. Aangeleerde kennis en vaardigheden worden steeds meer geïntegreerd in de praktijk. In de laatste fase , de bovenbouw of transitiefase zorgen wij door onze methodiek dat vrijwel iedere jongere in staat is om een passende plek te krijgen op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt.

Een boeiend leerstofaanbod vinden wij belangrijk. Daarnaast geldt dat onze leraren het onderwijs op een dusdanige manier weten aan te bieden, dat leerlingen worden uitgedaagd tot leren en ontdekken én dat zij plezier ervaren in het leren door het opdoen van succeservaringen. Hiermee wordt het leerrendement van de leerlingen vergroot. Ons leerstofaanbod is eigentijds, breed en afgestemd op de kerndoelen VSO. De vakken zijn:
Nederlands, Engels, Rekenen & wiskunde, Mens & Maatschappij, Gym, Voorbereiding op Arbeid, ICT & Social media, Sociale vaardigheden, Mens, natuur en techniek, Culturele orientatie en creatieve expressie. Daarnaast lopen de leerlingen vanaf de middenbouw stage.